Čím končí starověk?

admin

Starověk – jak to všechno začalo

Starověk byl obdobím před moderní dobou, které zahrnovalo vývoj lidstva od prvních civilizací až po jejich rozklad. Bylo to období pohybu, objevů a válek, které vedly k vybudování silných států a období následujícího věku. Starověk byl obdobím, ve kterém se civilizace vyvíjely od prvopočátku až po vybudování velkých civilizačních oblastí, jako byl starověký Egypt, Řecko a Řím.

Starověk se obvykle datuje do období od doby kamenné po smrt císaře Justiniána I. v roce 565. Začátek starověku byl charakterizován zavedením systému obchodu, umění a vědy a vybudováním měst. V období starověku se lidé naučili používat kov a sklo, což jim umožnilo vyrobit nástroje a zbraně. Tato období také vyvolala rozvoj států a vybudování velkých měst.

Konec starověku

Konec starověku se datuje do období rozpadu římské resp. sásánovské říše vyvolaném stěhováním národů a arabskou expanzí (zánik západořímské říše (476), smrt císaře Justiniána I. (565), smrt proroka Mohameda v roce 632). Tento přelom v historii lidstva byl doprovázen obrovskými změnami ve všech oblastech lidské činnosti.

Stěhování národů bylo jedním z nejvýznamnějších událostí starověku. Tyto pohyby narůstající populace pohltily mnoho starověkých civilizací a kultur a vedly ke smíšení kultur a náboženství. Kultury se vyvinuly, protože lidé vyměňovali informace a sdíleli své zkušenosti. To vyvolalo větší kontakty mezi kulturami a přispělo k rozvoji vědění a umění.

Arabská expanze byla dalším zásadním událostí, která vedla k rozpadu starověkých civilizací. Arabové byli skvělí obchodníci a vojáci, kteří dokázali získat velkou část Blízkého východu a severní Afriky. Arabská expanze vedla k rozvoji islámu a následnému rozvoji muslimských dynastií. To také způsobilo rozklad starověkých říší a přispělo k vytvoření nových států a náboženství.

Konec starověku byl také poznamenán pádem Říma v roce 476 a smrtí císaře Justiniána I. v roce 565. To nastartovalo novou éru vývoje lidstva, kterou později nazývali středověk.

Závěrem

Starověk byl obdobím, které vyústilo ve středověk, období lidstva, které vedlo k většímu poznání a uznání. Období starověku bylo charakterizováno stěhováním národů, arabskou expanzí a smrtí císaře Justiniána I., což vedlo k rozpadu starověkých civilizací a k vytváření nových národů a náboženství. Starověk byl obdobím, které vedlo k vývoji moderního světa a významným milníkům v historii lidstva.

Napsat komentář